F724 Kullanım Şartları

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz ve F724 Risk SİSTEMİ'ni kullanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

(İlan Tarihi:01.01.2019)

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan F724 Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), Aweb Yazılım ve Danışmanlık ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla ve Kullanıcı Sözleşmesi'nin, Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

2. Tanımlar

F724: Aweb Yazılım ve Danışmanlık

Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

Alıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Kullanıcı

Satıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı'lara yönelik olarak satışa arz eden Kullanıcı

Site: www.f724.net isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

F724 Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, F724 tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar,ürün,ürünler, hizmetler ve benzeri içeriklerdir. F724, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir.

F724 Risk Sistemi: Alıcı ve Satıcı arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde, F724 tarafından sağlanan Hizmet

Güvenli Hesap: F724 Risk Sistemi Hizmet'inin ifa edilmesi için, F724 tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesap

Hizmet: Site'de Satıcı tarafından satışa arz edilen her türlü mal ve/veya hizmetler, içerikler.

Satın Al: Satıcının Hizmet bedelini sabit olarak belirlediği fiyatlama modeli

Hizmet: F724 Hizmetleri (Kısaca "Hizmet")

Hizmet Bedeli (Hizmet Bedeli veya Satış Bedeli) : F724 tarafından belirlenen hizmet komisyon oranları düşüldükten sonra Satıcılara aktarılacak olan Alıcı ödeme tutarı.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1 Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2 Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme'si ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak F724 tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3 Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak F724 tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

4.1 Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından, Site'ye üye olmak için gerekli bilgilerinin verilmesi ile kayıt işlemi tamamlanır.Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Sitenin elektronik içeriğinde bulunan “Kabul Ediyorum”linkine tıklayarak işbu Sözleşmenin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

4.2 Site'ye üye olabilmek için, onsekiz yaşını doldurmak ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, F724 tarafından, geçici olaraküyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Onsekiz yaşını doldurmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbuKullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, F724 tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olankişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

4.3 Alıcıya teslim edilmiş olan İçeriğe ilişkin olarak ödemeyeye ilişkin fiş ya da fatura kesilmesi, gider pusulası gönderilmesi, vergi, resim, harç, faiz, ceza,vb. Ödemelerin de yapılması her türlü sorumluluk Satıcı’ya ait olacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler
5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerinegetirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareketedeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncüşahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, F724'un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gereksehak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple F724'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan vetaahhüt eder.

c) Kullanıcı'ların F724 tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.)güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır.Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal vekusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden F724'un, doğrudan veya dolaylı, herhangibir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.F724, Kullanıcı'lar tarafından F724'a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerindoğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, sözkonusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Kullanıcı'lar, F724'un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncükişiye devredemezler.

f) F724'un sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler.Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, F724 ve/veya başka birüçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitselimgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini,gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla F724 ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.F724, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncükişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı F724'un, F724çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görselve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. F724, Kullanıcı'larda dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin,Hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garantietmemektedir.

h) Kullanıcı'lar Site'de satışa arz ettikleri Hizmetler'in alış ve satışı ile ilgili işlemlerde işbu Sözleşmede yer alan bazı haller saklı kalmak kaydıylaF724 Risk Sistemi'ni kullanmak zorundadırlar.

ı) Kullanıcı, F724'un Site üzerinden gerçekleştireceği her türlü çekiliş kapsamında, çekişlilere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcıbilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple F724'dan her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağınıkabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlemyapmayacaklarını ve Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde F724'un uğrayacağı her türlü zararı tazminedeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

j) Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin Site'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhütederler.

k) F724, Kullanıcıları'na kendi inisyatifleri doğrultusunda, F724 tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkansağlamaktadır. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Site'nin faaliyet gösterdiği her mecrada F724 tarafındangönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, kullanıcı hesabında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtımmesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptiler.

l) Kullanıcı, F724'un Site'ye ilişkin mobil uygulamasında kredi kartı bilgileri şifrelenmiş şekilde Kullanıcının kendi cihazına kaydetmesine olanakverdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, cihazın çalınması, kaybolması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesinden dolayı F724'un herhangi birsorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.1. Alıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri

a) Alıcı, 'Satın Al' ile Hizmet'i satın almak amacıyla talepte bulunması ile Hizmet açıklamasını, Satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını usullerini de kabul etmiş sayılır.

b) Alıcı, tüm satışlarda Hizmetler'e teklif vermeye veya teklifi iptal etmeye ilişkin F724 tarafındanbelirlenen kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca F724 Satış Destek ve Satış Karar Birimi tarafından verilen tüm satış,teslimat,iade,iptal kararlarını kabul edeceğini, bu kararlar dolayısıyla uğrayacağı her türlü zarar,ziyan,kayıplardan dolayı tazminat talebinde bulunmayacağını,cezai yönden hiçbir şekilde F724 hakkında yasal işlem talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Alıcı, satın aldığı veya satın almaya hak kazandığı Hizmetler'in bedellerini, F724 Risk Sistemi Hizmet'ini kullanarak, F724 tarafından yönetilenGüvenli Hesap'a, Alıcı ve Satıcı arasındaki alımsatım işlemi, Hizmet'in Satıcı tarafından teslimi ve Alıcı tarafından kabulü tamamlanana kadarbloke edilmek üzere ödemenin yapılmasını temin edecektir. Alıcı Sitede belirtilen ödeme kanalı dışında bir yöntemle ya da doğrudan Satıcıya ödeme yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

d) Alıcı Hizmet Bedelini Güvenli Hesaba ödemesini yaptıktan sonra anlaşılan gün (F724'un kararına göre teslimat süresinin veya teslimat onay süresinin ve sürecin sonuna +24 saat ilave eklenebilir) içinde Satıcı'nın Hizmet’ü Alıcı’ya göndermesi ve Site'ye Hizmet'e ilişkin bilgileri girmesigerekmektedir. Hizmet bilgilerinin satış paneline girilmesiyle teslimat yapılmış sayılır. Satıcı bu süre zarfında Hizmet'i göndermezse satış süreci otomatik olarak iptal edilir. Alıcı, Satıcı'nın Site'ye Hizmet'in gönderi bilgilerini girmesinden itibaren 3 gün +24 saat içinde Hizmet'i teslim alıp GüvenliHesap'taki Hizmet Bedelinin Satıcı'nın hesabına transferi için F724'a işlem talebinde bulunacağını veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen Hizmet'ikabul etmemesi halinde belirtilen süre zarfında iptal veya düzenleme talebinde bulunacağını belirtilen süre zarfında Hizmet Bedelinin kendisine iade edilmesi için F724'a işlem talebinde bulunacağını kabul, beyan+ ve taahhüt eder. Aksi taktirde Hizmet Bedeli Satıcı'ya aktarılacak, bu konuda Alıcı’nın herhangi bir itiraz hakkı olmayacaktır. Alıcı, herhangi bir nedenle iade etmek üzere Hizmet'i Satıcı'ya geri gönderdiği veya iptal ettiği takdirde, Güvenli Hesap'ta tutulan, ilgili Hizmet'e ait Hizmet Bedeli'nin,+ ancak Satıcı'nın Hizmet'i geri aldığına veya anlaşarak iptal ettiğine dair F724'a bildirimde bulunması sonrasında Alıcı'nın F724 hesabına yine F724 üzerinde harcanabilir bakiye olarak geri gönderileceğini kabul, beyan vetaahhüt eder.

e) Alıcı, Site'de Satıcı'lar tarafından satışa arz edilen Hizmetler'in ve Ürünlerin ayıplı ve/veya kaçak ve/veya Yasaklı Hizmetler'den veya Ürünlerden olup olmadığını, niteliği,orjinalliği, Hizmet'in tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmet'in aslı ileilgili F724'un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

f) Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alımsatım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Satıcı'nın Hizmet'i satmaktan veteslim etmekten vazgeçmesi veya Hizmet'e verilen tekfileri iptal etmesi halinde, bu durumdan ötürü F724'un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğüolmayacağını; F724'dan, satın almaya çalıştığı Hizmet'in veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi birtazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. F724 hizmet komisyonunu satınalma işleminin yapıldığı anda tahsil edecektir. İşlemin tamamlanmamsı buna engel değildir.

g) Alıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde tarif edilen şartların oluşması halinde Satıcı'ya havale edilmesi için Güvenli Hesap'a gönderdiği Satış Bedelinin,KDV dahil Hizmet Bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı tarafından işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.1.1 (d) maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine+ getirilmesinden sonra, Satıcı'nın F724'a bildirdiği banka hesabına veya Paypal hesabına transfer edileceğin kabul, beyan ve taahhüt eder.

h) Alıcı, Site'de Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde F724'un kendisine ait kullanıcıbilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ı) Alıcı, F724'un ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme'den kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; ön bilgilendirme formu vemesafeli sözleşmeye ve/veya satım konusu Hizmet'e ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Satıcı olacağını; bu taleplerle ilgili F724'un herhangi biryasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Alıcı, Satıcı ile arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu Hizmet ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt veyükümlülükte bulunmayan F724'un, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecrakuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; Satıcı ile arasındaki ön bilgilendirme formunun vemesafeli sözleşmenin tarafı olmadığını onaylar, anlar ve kabul, eder.

5.1.2. Satıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri

a) Satıcı, Site'de satışa arz ettiği Hizmet'in/Hizmetler'in mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu veHizmet'in/Hizmetler'in kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Satıcı, Hizmetler'e teklif verilmesine veya verilen teklifi iptal etmeye ilişkin F724 tarafından belirlenen kurallara uygun davranacağınıkabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Satıcı, Site'de satışa arz edeceği bir Hizmet'i, 'Satın Al' seçeneğini kullanarak, önceden açıkladığı sabit bir fiyatlasatışa sunma ve satma hak ve yetkisine sahiptir. Satıcı, Alıcı'nın 'Satın Al' seçeneği ile Hizmet bedelini ödeyeceğini kabul etmesi ve Güvenli Hesap'aparayı göndermesi halinde, Hizmet'i almaya hak kazandığını ve kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Alıcı'nın Hizmet bedelini Güvenli Hesaba ödemesini yaptıktansonra, anlaşılan gün içinde Site'ye Hizmet'i girmesi gerekmektedir

d) Satıcı, Alıcı'nın Hizmeti almaya hak kazandıktan sonra Alıcı'ya bir defaya mahsus olmak üzere 12 saat daha ek süre verilebileceğini kabul, beyan ve taahhüteder.

e) Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında ve Site kuralları doğrultusunda, Satıcı, kendi iradesi ile ve Alıcı'ya karşı bir ek yükümlülük ve sorumluluk altına girmeden,satış sürecini iptal etme hakkına sahiptir. Ayrıca F724 kendi iradesi ile ve Alıcı'ya ve Satıcı'ya karşı bir ek yükümlülük ve sorumluluk altına girmeden,satış sürecini iptal etme hakkına sahiptir.

f) Satıcı, satışa arz ettiği Hizmet'in/Hizmetler'in, Yasaklı Hizmetler de dahil olmak üzere, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirliyerlerinde belirtilen, Site'nin ve Site'de sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını veyürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

g) Satıcı, Site'de sergilenen Hizmetler'in tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, kendisi tarafında Türkiye'de ve Dünya'da piyasaya sürüldüğünü,F724'un Hizmet arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder

h) Satıcı, Site'de satışa arz ettiği Hizmetler'in Yasaklı Hizmetler'den veya Ürünlerden olmamasından; Hizmet'in veya Ürünün satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde Site'desatışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tekbaşına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ı) Satıcı, Alıcı'nın Hizmeti teslim alıp, Güvenli Hesap'taki Hizmet Bedelinin Satıcı'nın hesabına iletilmesi için F724'a işlem talebinde bulunabileceğini;+ veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen Hizmet'i kabul etmeyerek, Hizmet'i Satıcı'ya iade edebileceğini ve Hizmet Bedelinin alıcının F724 hesabına bakiye olarak iade edilmesi içinF724'a işlem talebinde bulunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Satıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Hizmet'i zamanında, Site'de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve tesliminisağlayacağını;u kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı Sitede belirtilen ödeme kanalı dışında bir yöntemle ya da doğrudan ödeme almayacağını kabul ve taahhüt eder.

j) Satıcı, Alıcı'nın kendisine havale edilmesi için Güvenli Hesap'a gönderdiği Satış Bedelinin, KDV dahil Hizmet Bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı'nın+ işbu Sözleşme'nin ilgili maddelerinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra Satıcı'nın F724'a bildirdiği Paypal veya banka hesabına onayının ardından havale+ edileceğinikabul, beyan ve taahhüt eder. F724 hizmet komisyonunu satınalma işleminin yapıldığı anda tahsil edecektir. İşlemin tamamlanmamsı buna engel değildir.

k) Satıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alımsatım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Alıcı'nın Hizmet'i talmaktanvazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü F724'un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Site'de, satmaya çalıştığı Hizmet'in, her ne suretle olursaolsun, alımdan vazgeçen Alıcı'nın oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesinitalep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

l) Satıcı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde F724'un herhangi bir zarara uğraması durumunda, F724'un doğmuş zararınıderhal tazmin edeceğini; eğer Güvenli Hesap içinde bulunan parası olması halinde, F724'un herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararınıbu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

m) Satıcı, satışa arz ettiği Hizmetler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra,Alıcı'ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen yükümlülükleri yerinegetirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlıkücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. F724 aleyhine Alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olanavukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Satıcıya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

n) Satıcı, F724'un, Site'de sattığı Hizmetler'e ilişkin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik gereğince kendisineait kullanıcı ve satışa konu Hizmet'e ilişkin verdiği bilgileri kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

o) Satıcı, Hizmet veya Ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, F724'un kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekleyükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ö) Satıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veyaortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaAlıcı'ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Alıcı ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten F724'un her hangi birsorumluluğu olmayacağını ve ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. F724'un Hak ve Yükümlülükleri

a) F724, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. F724, buhakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar, F724'un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarakyerine getirmek zorundadırlar. F724 tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerinegetirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir.

b) F724, Site üzerinden, F724'un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veişlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referanskolaylığı nedeniyle F724 tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiğibilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, websiteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Hizmet'ler veya bunların içeriğihakkında F724'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) F724, Site'de sağlanan Hizmet'ler ve yer alan Hizmetler ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakemsıfatlarıyla görev almaz.

d) Satıcı'nın satışa arz ettiği Hizmetlere, kendisinin, arkadaşının, akrabalarının veya tanıdığı başka bir şahsın teklif vermesi, 'manipülasyon' (sahteteklif vermek) olarak değerlendirilir. 'Manipülasyon' yaptığı ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen Yasaklı Hizmetler'i ve ilgili mevzuat tarafındansatışı yasaklanan Hizmetleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcı'nınüyeliği, F724 tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

e) Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen Yasaklı Hizmetler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan Hizmetleri satışa arz ettiği ve/veya bu KullanıcıSözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcı'nın üyeliği, F724 tarafından geçici veya kalıcı olarak iptaledilir.

f) F724, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarınave/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve F724 tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekliiçerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; F724, bu mesajve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, sonverebilir.

g) Kullanıcı'lar ve F724 hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçiişveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'ninonaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçiişveren ilişkisi doğmaz.

h) Kullanıcı'ların, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" veya diğer isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alanhükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı ismi" belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasalhaklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, F724 Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumundüzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptaledebilir.

ı) F724, marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olankişiler tarafından Hak Sahipliği Koruma Programı aracılığı ile başvuruları inceleyecektir. F724'a hak sahibi koruma programı ile yapılan başvurularsonucunda kullanıcılara ilişkin Hizmetler'in listemelerini kaldırma ve gerektiğinde Kullanıcılar'ın üyeliklerini askıya alma ve iptal etme hakkını saklıtutar.

i) F724, Kullanıcılar'ın satışa arz ettikleri Hizmetler ile ilgili bilgileri istatistiksel bilgi toplamak amacıyla kullanabilir.

j) Satışa konu Hizmetin veya Ürünün ithali, bu sırada doğabilecek ve/veya vergi, fon, ceza, sair her türlü yükümlülük ve bunların faizleri ile ilgili sorumlulukSatıcı'ya aittir. Yer Sağlayıcı sıfatını haiz F724'un bu hususlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.F724 hizmet komisyonunu satınalma işleminin yapıldığıanda tahsil edecektir. İşlemin tamamlanmamsı buna engel değildir.

6. Yasaklı Hizmetler

a) F724 tarafından Site'de verilen Hizmet'ler kapsamında, bazı Hizmetler'in ve Ürünlerin satışa arzı F724 tarafından yasaklanmıştır. Satışa arzı yasaklananHizmetler ve Ürünler bu sözleşmenin Yasaklı Hizmetler veya Ürünler listesinde ve işbu Kullanıcı Sözleşme'nin ekinde Yasaklı Hizmetler listesinde belirtilmektedir.F724’da satışı yasak olan Hizmetler, sadece Yasaklı Hizmetler listesi ile sınırlı olmayıp, Mevzuattan veya F724 Politikaları gereği yasaklananHizmetleri,Ürünleri ve Hizmetlerle ilişkin kuralları da kapsamaktadır.

b) Yasaklı Hizmetler'in Satıcı tarafından Site'de satışa arz edilmesi ve bu durumun F724 tarafından tespit edilmesi halinde, F724, ilgili YasaklıHizmetler'in satışa arz bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma ve/veya bu Hizmetlere ilişkin listeleme ücretlerini iade etmeme ve/veya Yasaklı Hizmetler'isatışa arz eden Satıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'ni ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklıtutmaktadır.

c) F724, gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte Hizmet satışlarında), Satıcı'ya önceden uyarıda bulunmaksızın, Satıcı hakkındagerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir.Kullanıcı, Yasaklı Hizmetler'in satışıyla bağlantılı olarak, F724 ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, F724'u hiç bir isimveya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, aynı sebepten kaynaklanaraküçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, F724'un, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlıolmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Satıcı, Site'de sergilediği Hizmetlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbestdolaşıma girmiş Hizmetler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Site'de yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye'ye giriş yapmış Hizmetler'insergilenmesi ve satışı yasaktır. Yurt dışında yerleşik Kullanıcı'ların gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş Hizmetleri Site'de satışasunmaları ve satmaları yasaktır. F724, gümrük işlemine tabi tutulmamış Hizmetler'i, doğrudan yurtdışı satışı olarak satmak teşebbüsünde bulunanKullanıcı'ların sergilediği Hizmetler'i, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara listeleme ücreti iadesi yapmaz.

7. F724 Tarafından Sağlanan Hizmetler

F724 tarafından verilen Hizmet'lerin temelinde, Kullanıcı'ların birbirleriyle iletişimini sağlamak ve Site aracılığıyla, Kullanıcı'lar arasında yapılanişlemlerin güvenli ödeme altyapısını sağlamak bulunmaktadır.

7.1. F724 Risk Sistemi

a) F724, Alıcı ve Satıcı arasındaki alımsatım işleminde, Hizmet bedelinin ödenmesi aşamasında, Alıcı ve Satıcı'ya F724 Risk Sistemi adında bir ödemeyönetimi Hizmet'i sunmaktadır. F724 Risk Sistemi'ne ilişkin ayrıntılı bilgi, işbu sözleşmenin ekinde F724 Risk Sistemi bölümünde yer almaktadır.

b) Kullanıcı'lar, F724 Risk Sistemi'nden ve Hizmet'lerinden faydalanılarak alınıp satılan Hizmetler'in satışından veya satışa bağlı işlemlerindenkaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden veya Hizmetin ithali edilmesi halinde ithali sırasında doğabilecek hukuka aykırılık,her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülük ve bunların hespsinden doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumludurlar. Satış ve işlemler ile ithalat ile ilgilidoğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi F724'a ait değildir.

7.2. Satışa Arz ve Satış İşlemine ilişkin sunulan Hizmetler

a) Satıcı'lar, satışa arz edilen Hizmetler'e, günün her saatinde ve geniş bir üye toplulukları tarafından görüntülenmesi ve böylece uygun ve rekabetçi piyasafiyatının oluşturulmasına katkı sağlanması Hizmet'inden faydalanırlar.

b) Satıcı ve Alıcı'lar, Satıcı'ların belirlediği fiyatlama modellerine göre, Hizmet'i n satış fiyatı, teslim şartları ve Hizmet bedellerinin ödenmesikonularında, Site haberleşme altyapısını kullanarak her türlü haberleşme Hizmet'inden yararlanırlar.

7.3. F724 Tarafından Sunulan Ek Hizmetler

Kullanıcı'lar, Ek Hizmet'lere ilişkin olarak F724 tarafından belirlenen ücretleri ödemek şartıyla, yukarıda sayılan Hizmet'lere ek olarak, F724tarafından belirlenen ücretleri ödemeleri halinde Opsiyonel özellikler ve Listeleme Servisi dahil fakat bunlarala sınırlı olmaksızın EkHizmet'lerden de faydalanabilirler.

8. Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi

a) Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi, Kullanıcı'lar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi ve Kullanıcı'ların diğer Kullanıcı'larhakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, tamamen Kullanıcı'ların insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlamasistemidir. Kullanıcı'lar, Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece F724 Hizmet'leri ve Site'nin kullanımı doğrultusundaedindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda oluşturacaklardır.

b) Kullanıcı profili oluşturulurken ve Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklenirken, Kullanıcı'ların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezaisorumluluk, yorumu ekleyen Kullanıcı'ya aittir. F724, Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

c) Kullanıcı'lar, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi'ni manipüle edecek davranışlardabulunamazlar; bulundukları takdirde, F724'un konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve F724'un Kullanıcı'nınüyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

d) Kullanıcı'ların Kullanıcı profiline ekledikleri yorumlar,Kullanıcı Profilinde Değişiklik kısmında ayrıntılı olarak tanımlanan kurallar , hiçbir şart vekoşulda, F724 tarafından değiştirilmeyecektir.

e) Kullanıcı'lar, kendileri için oluşturulmuş Kullanıcı profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı'ya devredemez veya hiçbir şekildekullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, F724'un tek taraflı olarakve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi'ni feshetme ve Kullanıcı'nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Kullanıcı'lar, F724 tarafından Site'de belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, F724 tarafındanKullanıcı profillerinden ceza verilip puan veya benzeri derecelendirme unsurlarının düşülebileceğini,hesabının askıya alınabileceğini veya hesabının ve yeteneklerininkapatılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

9. Ücretlendirme

F724, standart satın alma işlemlerinde %30 komisyon almaktadır. Bu oran F724 tarafından uygun görüldüğü taktirde belirli kullanıcılar için değişiklikgösterebilir. Satışa arz için Hizmet listeleme, F724 Risk Sistemi'ni kullanma ve Ek Hizmet'lerle ilgili Hizmet ücretlerini,Site'nin ilgili bölümünde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak veücretle ilgili bir kampanyanının bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Site'de aksi belirtilmediği takdirde,Site'deki Hizmet'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.F724 hizmet komisyonunu satınalma işleminin yapıldığı anda tahsil edecektir.İşlemin tamamlanmamsı buna engel değildir.

F724, yeteneklerin mobil ödeme ile satın alınmasında, 10 TL lik satınalmalarda 10 TL, 20 ve 30 TL lik satınalmalarda 20 TL Mobil Ödeme Hizmet Bedelini alıcılardan tahsil etmektedir.Mobil Ödeme Hizmet bedeli yapılan işlemlerin iptal veya iade edilmesi nedeniyle alıcılara iade edilmeyecektir. Alıcılar Mobil Ödeme Hizmet Bedelinin iadesi talep etmeyeceklerinibeyan ve taahhüt ederler.F724, yeteneklerin mobil ödeme ile satın alınmasında, 10 TL lik satınalmalarda 10 TL, 20 ve 30 TL lik satınalmalarda 20 TL Mobil Ödeme Hizmet Bedelini alıcılardab tahsil etmektedir.Mobil Ödeme Hizmet bedeli satıcılara aktarılmayacaktır. Satıcılar Mobil Ödeme Hizmet Bedelini talep etmeyeceklerini beyan ve taahhüt ederler .

10. Gizlilik Politikası

F724, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. F724, Kullanıcı'lara ait gizlibilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Politikasının aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

11. Diğer Hükümler
11.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (F724'un telifhaklarına tabi çalışmalar) F724'a ait olarak ve/veya F724 tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır.Kullanıcı'lar, F724 Hizmet'lerini, F724 bilgilerini ve F724'un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz,sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının F724'un Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasınaizin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı F724'dan talepedilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülüklerikarşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) F724'un, F724 Hizmet'leri, F724 bilgileri, F724 telif haklarına tabi çalışmalar, F724 ticari markaları, F724 ticari görünümüveya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve knowhow'ayönelik tüm hakları saklıdır.

c) Kullanıcılar, F724'un Marka ve Logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.

11.2. Sözleşme Değişiklikleri

a) F724, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilanetmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olmasıhalinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbuKullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

b) İşbu Kullanıcı Sözleşmesi mevcut kayıtlı tüm kullanıcılar açısından 01.01.2014 tarihinde ve bu tarihte ve sonrasında kayıt olan tüm kullanıcılaraçısından kayıt oldukları kayıt tarihinden itibaren geçerlilik kazanacaktır.

11.3. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, F724, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etmeveya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, F724 için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecekveya bu durumlar için F724'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişimsorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafınmakul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbuKullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek;Kullanıcı'nın geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. F724, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nive/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ,Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarakfeshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, F724'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır

12. EK KURALLAR

Kullanıcılar, işbu maddede tanımlanan kuralların Kullanıcı Sözleşmesi'nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile birliktegeçerli olacağını kabul ederler. Kullanıcılar aşağıda yer alan kuralları da okuyup anladıklarını kabul ederler.

F724 Risk SİSTEMİ:

Alıcı ve Satıcı, sanal bir pazar yeri olarak yönetilen Site'de sağlanan Hizmet'lerden yararlanarak ve karşılıklı iradeleri ile Hizmetin fiyatı, niteliklerive teslim koşulları hakkında uzlaşmaya varır. Alıcılar ödemeyi Site üzerinden F724’un belirleyeceği kanallar (kredi kartı, banka kartı, PayPal vb.) üzerinden yapacaktır.

F724 yönetimi, alım satım sürecinin ödenme aşamasında, Alıcı ve Satıcı'ya, F724 Risk Sistemi içinde Hizmet sunar. F724 Risk Sistemi,Satıcı'yı, malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; Alıcı'yı da bedelin ödenmesine karşılık, malı gönderilmemesi veya istenilen nitelik veşartlarda teslim alamama riskine karşı korur.

F724 Risk Sistemi'nde, Alıcı ve Satıcı ticaretin tarafları olarak; F724 ise, ödemelerin yönetimi açısından yer alır. F724, Güvenli Hesap (İngilizce literatürde "Escrow Account") adı altında, banka nezdinde bir hesap açtırır. Güvenli Hesap, Alıcı ve Satıcı'dan hukuken bağımsız, güvenilir üçüncü kişi olarak, F724 tarafından yönetilir. Alım satım sürecine taraf olmayan F724, Alıcı ve Satıcı'nın talimatları ve Site üzerindengerçekleştirdikleri işlemler doğrultusunda, mal bedellerinin Güvenli Hesap'a girişlerini ve Güvenli Hesap'tan çıkışlarını yönetir. Güvenli Hesap'ayatırılan ve Güvenli Hesap'ta tutulan mal bedellerinin mülkiyeti F724'a ait değildir.

Alıcı'lar, Hizmet bedellerini, F724 yönetimindeki Güvenli Hesap'a yatırır, Güvenli Hesap'ın girişlerini Alıcı'ların yatırdıkları Hizmet bedellerioluşturur. Güvenli Hesap'tan çıkışlar ise, Alıcı'ların talimatları doğrultusunda, Hizmet bedeli olarak Satıcı hesaplarına aktarılan tutarlar; satışın, Alıcı ile Satıcı arasında kararlaştırılan koşullara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde Alıcı'lara iade edilen Hizmet bedelleri, Banka komisyonları ile F724Hizmet komisyonu olarak, F724 hesabına aktarılan tutarlardan oluşur. Talimatlara istinaden yönetilmekte olan Güvenli Hesap, banka nezdinde tutulur vetüm kayıtlar internet ortamında tesis edilir.

13. Resmi Hizmetler ve Beta Testi

Size yeni Beta sürüm Site özelliklerini test etme fırsatı verilebilir. Beta testçisi olarak katılımınız aşağıdaki şart ve koşullara tabidir.Beta Web Sitesi özelliklerini kullanarak beta testine (Beta Test) katıldığınızı ve Beta Web Sitesinin bazı hatalar içerebileceğini ve tam performansla ve düzgünçalışamayacağını ve başka uygulamaların yazılımlarıyla sorun çıkarabileceğini ve bu yüzden hatalara, veri kaybına ve başka sorunlara yol açabileceğini anladığınızıbeyan etmiş olursunuz. Beta Web Sitesi özelliklerini test etmek dışında, her ne sebeple olursa olsun Gizli Bilgileri kullanamayacağınızı ve Gizli Bilgilerikoruyacağınızı ve bunların üçüncü şahısların eline geçmesini engelleyicinizi kabul edersiniz. Ek olarak, Gizli Bilgileri korumak ve Gizli Bilgilerin halka açılmasınıveya yetkisiz kişilerin eline geçmesini önlemek için gerekli bütün önlemleri alacağınızı kabul edersiniz. Bir Beta testçisi olarak, Beta Siteye sadece Siteyi değerlendirmekve hataları tespit etmeniz amacıyla davet edilirsiniz. Bu Şartlardaki ya da Sitedeki hiçbir şey, Beta Siteyle ilgili ya da burada bulacağınız içerikle ilişkili olarak size verilmiş herhangi bir hak ya da ayrılacak olarak değerlendirilmeyecektir. Beta site"şimdiki haliyle" ve "mevcut haliyle" test edilmeleri için sunulmakta olup, bunlarla ilgili açık ya da imalı hiçbir garanti sunmamaktayız. Beta siteyi kullanmanınıriski size ait olup, sitenin bilinen ya da bilinmeyen bazı hatalar içerebileceğini bilirsiniz.

14. Ücretler

F724 site içi etkinliklere katılmak veya belli site hizmetlerine erişmek ve sahip olmak için sizden ücret talep edebilir. HERHANGİ BİR İLGİLİ ÜCRET VE DİĞER ÖDEMELER ÖNCEDEN ÖDENEBİLİR VE İADE EDİLEMEZVE BÜTÜNÜ VEYA BİR KISMI HİÇBİR SEBEPLE BAŞKALARINA AKTARILAMAZ. HİZMET ÖDEMELERİNİN HİÇBİR MADDİ DEĞERİ YOKTUR VE NAKİTE ÇEVRİLEMEZ. ALINAN HİZMETİN VEYA ÜRÜNÜN İPTALİ VEYA İADESİ DURUMUNDA, ALICILAR, F724 ARACILIĞI İLE YAPTIKLARI ÖDEMELERİN BANKAHESAPLARINA, MOBİL ÖDEME YAPTIKLARI MOBİL HATLARA VEYA PAYPAL HESAPLARINA İADE EDİLMEYECEĞİNİ KABUL EDERLER. ALICILAR SATINALMA SÜRECİNİN UYGUN ŞEKİLDE İPTAL EDİLMESİ SONUCUNDA YAPTIKLARI ÖDEMELERİ F724 HESAPLARINDA YİNE F724 ÜZERİNDE HARCANABİLİR BAKİYE OLARAK GERİ ALMAYI KABUL EDERLER.F724 zaman zaman, ücretlendirme, faturalama yöntemlerini ve şartları değiştirebilir, iyileştirebilir ya da bunlara ilaveler yapabilir ve bu değişiklikleri Şartlarda ya da Web Sitenin başka biryerinde duyurabilir veya F724 tarafından tarafınıza duyurulabilir. Bu değişiklik, iyileştirme ve ilaveler veya Satış Şartları Web Sitesinde duyuruldukları andanitibaren geçerli olacaklardır. Eğer herhangi bir değişiklik sizin için kabul edilemezse, hesabınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.Eğer herhangi bir sebeple para iadesi isterseniz, bu iade sebebini araştırma ve ilgili mercilere taşıma hakkımız vardır. Eğer para iadesi iddialarının yersiz,yetersiz ve geçersiz olduğuna inanırsak, taraflar arasındaki tartışmayı ilgili mercilere taşıyabiliriz. Eğer para iadesi talebiniz kabul edilmezse, bunlarla sınırlıolmamakla birlikte hukuki ücretler ve masraflar, zararlar, işin aksamasından kaynaklanan maddi zararlar ve para iade ücretleri de dahil olmak üzere bütün ücretlerive para iadesi tartışmasından kaynaklanan masrafları ödemeyi kabul edersiniz. **Mobil ödeme iade işlemlerinde Mobil ödeme hizmet bedeli kesilerek iade işlemi yapılacaktır. Mobil ödeme hizmet bedeli iade edilmeyecektir.

15. Hizmetlerin Kesintiye Uğraması

(a) F724, bakım amaçlı olarak düzenli aralıklarla ya da önceden haber vermeksizin, zaman zaman Hizmetlerde kesintiye gitme hakkını saklı tutar.F724'un Hizmetlerinin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından, herhangi bir sebepten ötürü gerçekleşecek gecikme ya da aksamalardan ötürü sorumlututulmayacağını kabul edersiniz.

(b) Hizmetlerin F724'un kontrolü dışındaki sebeplerle kesintiye uğrayabileceğini ve F724'un istediğiniz her zaman Hizmetlerlere ya da Hesabınıza ulaşmanızıgaranti edemeyeceğini kabul edersiniz. F724'un Hizmetlerinin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından, herhangi bir sebepten ötürü gerçekleşecek gecikme ya daaksamalardan ötürü sorumlu tutulmayacağını kabul edersiniz.

(c) F724 herhangi bir zaman, sebepli ya da sebepsiz olarak, yegane takdir yetkisi kendisinde olmak üzere, Hizmetlerin herhangi bir özelliğini ya da özelliklerideğiştirme ve/veya kaldırma hakkını saklı tutar.

(d) F724 Hizmetlerin paragraflar (a) ya da (b)'de sıralanan şartlardan herhangi biri yüzünden herhangi bir şekilde kesintiye uğraması nedeniyle, herhangi birHesap ücretinin tamamını ya da bir kısmını geri ödemekle yükümlü değildir.

16. Disiplin Tedbirleri/Hesabın Sonlandırılması

F724 HERHANGİ BİR HESABI, İSTEDİĞİ ZAMAN, SEBEPLİ YA DA SEBEPSİZ OLARAK, ÖNCEDEN BİLDİREREK YA DA BİLDİRMEKSİZİN ASKIYA ALABİLİR, SONLANDIRABİLİR, DEĞİŞTİREBİLİRYA DA SİLEBİLİR.

F724 kullanıcıların ihlallerinden ötürü uyarılar yapabilir ve Hesapları geçici olarak askıya alabilir ve kalıcı olarak sonlandırabilir Uyarıların, cezalarınve/veya disiplin tedbirlerinin ne zaman ve nasıl uygulanacağı konusunda yegane takdir yetkisi bize aittir. Karar verirken ihlalin şiddetini ve tekrarlanma miktarınıdikkate almaktayız; ancak, verilecek her türlü karar kesinlikle SAdeceon'un takdirinde olacaktır. F724 hesabınızı istediği zaman sebepli ya da sebepsiz olarak öncedenbildirerek ya da bildirmeksizin askıya alma, sonlandırma , değiştirme ya da silme haklını saklı tutar.Şüphenin önlenmesi adına, F724'un,Hesabınızda alacağınız olsa bile, Hesabınızı sonlandırmakla ilgili her türlü yegane takdir yetkisine sahip olduğunu kabul etmişolursunuz. Şahsınızın ya da Hesabınızın adil olmayan bir şekilde uyarıldığını ya da disiplin cezasına maruz kaldığını düşünürseniz, lütfen bizimle temasa geçipayrıntılı bir açıklama yapın

F724 borçlanmış olduğunuz ücret, bedel ve maliyetleri hesabınızdan tahsil etme hakkı saklıdır. Ayrıca, hesabınız ile e üçüncü şahıs şirketlerine ya da içeriksağlayıcılarına borçlandığınız ücret, bedel ve maliyetlerden de sorumlu olursunuz Hesabınızın herhangi bir sebeple veya sebepsiz sonlandırılması ya da iptal edilmesidurumunda size herhangi bir para iadesi yapılmayacak, hesabınıza herhangi bir online geçirilen zaman ya da başka türden bir ilave yapılmayacak ya da bunlarnakit ya da başka türden bir tazminata dönüştürülmeyecek ve Hesabınıza erişiminiz kaldırılacaktır. F724 yeniden kaydolmanıza izin vermeden önce, gecikmiş yada zamanında ödenmemiş hesaplar ya da çözüme kavuşturulmamış durumdaki tartışmalı hesaplar çözüme kavuşturulmalıdır

17. Tazminat

F724 bağımsız çalışanlarını, hizmet sağlayıcılarını ve danışmanlarını ve onların yöneticilerini, çalışanlarını, firmalarını, ortaklarını, bağlı kurumlarını,ve iştirakçilerini, herhangi bir Kullanıcı İçeriği veya Web Sitesine veya Web Sitesi aracılığıyla sizin internete koyduğunuz, sakladığınız veya aktardığınızKullanıcı İçeriğinden dolayı, Şartların ihlalinden, Hizmetlerin suiistimalinden veya sizin üçüncü şahısların haklarını ihlalinden doğacak olan herhangi biriddia, ücret, sorumluluk ve sadece avukatlık ücretiyle sınırlı olmamakla birlikte masraftan veya karşı, muaf tutmayı, tazmin etmeyi ve F724'u sorumlu tutmamayıkabul edersiniz.

18. Kabuller

Bu belge ile şunları kabul etmiş ve onaylamış olursunuz:

(a) HİZMETLERİ KULLANIRKEN, YAZILIM, YAZILIMLA AYNI ANDA ÇALIŞMAKTA OLAN YETKİLENDİRİLMEMİŞ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS PROGRAMLARI İÇİN BİLGİSAYARINIZIN RASTLANTISAL ERİŞİMHAFIZASI (RAM) VE/VEYA İŞLEMCİ (CPU) SÜREÇLERİNİ İZLEYEBİLİR. "YETKİLENDİRİLMEMİŞ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS PROGRAMI," BURADA KULLANILDIĞI ŞEKLİYLE, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLABİRLİKTE HERHANGİ BİR "EKLENTİ" YA DA "MOD" BARINDIRAN, BUNLARI YAPIP YAPMADIĞIYLA İLGİLİ YEGANE TAKDİR YETKİSİ F724'A AİT OLMAK ÜZERE: (i) HERHANGİ BİR ŞEKİLDEHİLE YAPMAYI SAĞLAYAN YA DA KOLAYLAŞTIRAN; (ii) KULLANICILARIN YAZILIM ARA YÜZÜNÜ, ÇEVRESİNİ VE/VEYA DENEYİMİNİ F724 TARAFINDAN AÇIKÇA YETKİLENDİRİLMEYENBİR BİÇİMDE DEĞİŞTİRME YA DA HACKLEMESİNE OLANAK TANIYAN; YA DA (iii) YAZILIMDAN YAHUT YAZILIM ARACILIĞIYLA BİLGİ YAKALAYAN, "KAZIYAN" YA DA BAŞKA YÖNTEMLERLEBİLGİ TOPLAYAN. YAZILIM, YETKİLENDİRİLMEMİŞ BİR YAZILIM TESPİT ETMESİ DURUMUNDA, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE, HESAP ADINIZ, TESPİT EDİLEN YETKİLENDİRİLMEMİŞÜÇÜNCÜ ŞAHIS PROGRAMININ AYRINTILARI VE YETKİLENDİRİLMEMİŞ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS PROGRAMININ TESPİT EDİLDİĞİ SAAT VE TARİH GİBİ BİLGİLERİ F724'A İLETEBİLİR; VE/VEYAF724 SÖZLEŞME'NİN BU BÖLÜMÜ DAHİLİNDEKİ HAKLARININ TAMAMINI YA DA HERHANGİ BİRİNİ, KULLANICIYA ÖNCEDEN BİLGİ VEREREK YA DA VERMEKSİZİN DEVREYE SOKABİLİR.

(b) F724 SİZİN CHAT VE SİTE İÇİ GÖRÜŞMELERİNİZİ EYA HİZMETLER ARACILIĞIYLA AKTARILAN VEYA ALINAN DİĞER ELEKTRONİK GÖRÜŞMELERİNİZİ TAKİP EDEBİLİR VE KAYDEDEBİLİRVE BU TÜR TAKİP ETME VE KAYIT ALTINA ALMA İŞLEMLERİNE İZİN VERDİĞİNİZİ KABUL EDERSİNİZ.

(e) Site içi takasticaret aktivitelerinden veya Hizmet kullanımından kaynaklanan hiçbir kaybınız için F724 sorumlu tutamazsınız. Kullanıcılar arasında iletilenhiçbir bilgiden dolayı F724 sorumlu tutamazsınız. F724 kullanıcılar arasında alınıp verilen bilgilerin güvenliğini garanti etmez ve söz konusu bilgilerinuygunsuz kullanımından doğacak kayıp ve sonuçlardan ötürü sorumlu tutulamaz. Site içi özellikler ve kıymet kaybından dolayı F724'u sorumlu tutamazsınız. F724hiçbir yeteneği, hiçbir Hizmetleri veya hiçbir seviyeyi, kullanıcılara garanti etmez.

(f) Satıcı statüsü ile yapmış olduğunuz satışlardan kazandığınız satış bedelleri en az 15 günlük iade ve iptal süresi tamamlandıktan sonra hesabınıza aktarılır. Busüre zarfında alıcının teslim edilen Hizmeti iade veya iptal edebileceğini kabul edersiniz.

(g) Satışlardan elde ettiğiniz gelir en az 20 TL ye ulaştıktan sonra siteye kayıt edeceğiniz IBAN veya Paypal hesabına gönderebilirsiniz. Hesabınıza yapılan transfer ücretleri ve komisyonlar gelirinizden düşülerekgönderilecektir. Satış gelirleri satıcılara ortalama 5 iş günü içerisinde gönderilmektedir.

(h)Satışlardan elde ettiğiniz gelirin IBAN veya Paypal hesabınıza aktarılması için en az 5 iş günü beklemeniz gerekebilir.

+süre zarfında alıcın teslim edilen Hizmeti iade veya iptal edebileceğini kabul edersiniz.

+

(g) Satışlardan elde ettiğiniz geliri siteye kayıt edeceğiniz IBAN veya Paypal hesabına talep edebilirsiniz. Hizmet veya Hizmet satın almak için yapılan ödemeler iade edilmez. Hesabınıza yapılan transfer ücretleri ve komisyonlar gelirinizden düşülerek

19. Garanti Feragati

**Mobil ödeme iade işlemlerinde Mobil ödeme hizmet bedeli kesilerek iade işlemi yapılacaktır. Mobil ödeme hizmet bedeli iade edilmeyecektir.

BU BELGE İLE ŞUNLARI KABUL ETMIŞ VE ONAYLAMIŞ OLURSUNUZ:

(a) SİTEYİ KULLANIMINIZDAN DOĞACAK RİSKLER TAMAMEN SİZE AİTTİR. SİTE "ŞİMDİKİ HALİYLE" VE MEVCUT HALİYLE" SUNULMUŞTUR. F724 VE İŞTİRAKLERİ, BAĞLI ŞİRKETLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI, AJANSLARI, ORTAKLARI VE LİSANS SAHİPLERİ, AÇIK YA DA İMA EDİLMİŞ, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE TİCARETE UYGUNLUK, ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN SAĞLAMLIKVE İHLALDE BULUNMAMA GARANTİLERİ DE DAHİL, HER TÜRLÜ GARANTİDEN FERAGAT EDERLER. F724, WEB SİTESİNİN, YETENEKLERİN, HİZMETLERİN VE İŞBU SÖZLEŞMEDE BAHSİ GEÇENMATERYALLERİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VE HATASIZ ÇALIŞACAĞINA DAİR GARANTİ VERMEZ. İLAVETEN F724, WEB SİTESİNİN, YETENEKLERİN, VEYA SUNUCULARININ VİRÜSSÜZ VEYAZARARLI BAŞKA ŞEYLER İÇERMEDİĞİNE DAİR GARANTİ VERMEZ.

(b) F724 VE İŞTİRAKLERİ, BAĞLI ŞİRKETLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI, AJANSLARI, ORTAKLARI VE LİSANS SAHİPLERİ ŞU KONULARDA HİÇBİR GARANTİ VERMEZ; (i) SİTENİN SİZİNİSTEKLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINA DAİR; (ii) SİTENİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VE HATASIZ ÇALIŞACAĞINA DAİR; YA DA (iv) YAZILIMDAKİ HERHANGİ BİR HATANINDÜZELTİLECEĞİNE DAİR.

(c) F724 HİZMETLERE ERİŞİMİ VE KULLANIMINI DAHA GÜVENLİ YAPMAK İÇİN UĞRAŞIRKEN, F724, HİZMETLERİN VE SUNUCULARININ VİRÜSSÜZ VE VEYA ZARARLI BAŞKA ŞEYLER İÇERMEDİĞİNEDAİR GARANTİ VERMEZ. BU SEBEPLE, HERHANGİ BİR İNDİRME İŞLEMİNDEN KAYNAKLANABİLECEK VİRÜSLERİ SAPTAMAK VE BUNLARDAN KURTULMAK İÇİN TANINMIŞ BELLİ BAŞLI ANTİ.VİRÜSYAZILIMI KULLANMALISINIZ. WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA İNDİRİLEN BÜTÜN MATERYALLERİN RİSKİ SİZE AİTTİR VE BÜTÜN MATERYALLERİN İNDİRİLMESİNDEN DOLAYI BİLGİSAYARINIZDAMEYDANA GELEBİLECEK HERHANGİ BİR HASARDAN VEYA VERİ KAYBINDAN SADECE VE SADECE SİZ SORUMLUSUNUZ.

(d) F724, BURADA ATIFTA BULUNAN HİÇBİR HİZMETLERE, İŞLEME VEYA TİCARİ ADI, MARKA, ÜRETİCİ, SAĞLAYICI GİBİ DİĞER BİLGİLERE, AÇIKTAN VEYA İMA YOLUYLA SPONSORDEĞİLDİR VEYA TAVSİFE ETMEZ

20. Sorumluluğun Sınırlandırılması

HİÇBİR DURUMDA F724, YÖNETİMİ, ÜYELERİ, BAĞLI, KURULUŞLARI, ÇALIŞANLARI VEYA ARACILARI DOĞRUDAN, ÖZEL, DOLAYLI VEYA SONUÇSAL ZARARLARDAN VEYA BUNLARLA SINIRLIOLMAMAKLA BİRLİKTE, KULLANIM KAYBI, KAR KAYBI VEYA VERİ KAYBI DA DAHİL OLMAK ÜZERE DİĞER HER TÜRLÜ HASARDAN, Kİ KONTRAT DAHİLİNDE OLSUN YA DA OLMASIN,HAKSIZLIK (SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE İHMAL DE DAHİL) VEYA WEB SİTESİNDEN, HİZMETLERDEN, İŞLEMLERDEN DOĞRUDAN VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BAHSİ GEÇENLERİN KULLANIMIYA DA KULLANILAMAYIŞINDAN VEYA WEB SİTESİNDE VEYA HİZMETTE BULUNAN BİR İÇERİK VEYA MATERYALDEN SORUMLU DEĞİLDİR.F724, KONTRAT, GARANTİ, HAKSIZLIK (AKTİF, PASİF VEYA İTHAM EDİLEN İHMAL DE DAHİL OLMAK ÜZERE), ÜRÜN SORUMLULUĞU, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA HİZMETLER, WEB SİTESİNVEYA HERHANGİ BİR İŞLEMDEN DOLAYI VEYA KULLANIMINDAN YA DA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNATLARIN FAZLA ÖDENMESİ GİBİ HERHANGİ BİR DURUMDA SORUMLULUK KABUL ETMEZ.Bazı devletler sorumluluğun önceden sınırlandırılmasına izin vermediğinden, bu durum size uygun olmayabilir ve böylesi hallerde F724'nun (ya da diğer açık edilen tarafların)size olan sorumluluğu yasanın müsaade ettiği maksimum sınırlar dahilinde olacaktır. F724 Hizmetlere erişim ya da abonelikten kaynaklanan ya da bunun sonucuolan hiçbir şeyden ötürü sorumlu ya da borçlu olmayacağını kabul edersiniz.

Eğer "F724" başka bir şirket tarafından satın alınır veya başka bir şirket ile birleşmesi halinde veya varlıklarının tamamını veya bir bölümü başka bir şirkete kiralanırveya satılırsa veya www.f724.net web sitesinin başka bir tüzel veya özel şahsa devir edilmesi gibi durumlarda kullanıcı bilgileri, web sitesi içerikleri, yetenekler,veri tabanları, kodlar, ödeme bilgileri ve tüm kayıtlar önceden izin alınmaksızın yeni firma veya firmalara aktarılabilir.

F724 Risk® SİSTEMİ'NİN ÇALIŞMA ESASLARI

Alıcı ve Satıcı, Site Hizmet altyapısını kullanarak, Hizmetin satış fiyatı (bedeli), nitelikleri ve teslim koşulları hakkında, kendi iradeleri ile 818 sayılıBorçlar Kanunu'nun satış akdi tanımında olmak üzere uyum gösterir.

Alıcı, Hizmet bedelini, F724 tarafından yönetilen, banka nezdindeki Güvenli Hesap'a (Escrow Account) transfer eder. Site haberleşme sistemi içinde, Hizmetbedelinin Güvenli Hesap'a yatırıldığı Satıcı'ya bildirilir.

Satıcı, fiyatı ve nitelikleri konusunda Alıcı ile anlaştığı Hizmeti, Alıcı'nın adresine gönderir ve teslimini sağlar. Gönderilen Hizmeti teslim alan Alıcı,Hizmetin kararlaştırılan niteliklere ve şartlara uygunluğunu inceler; nitelikler ve şartlar uygunsa Hizmet bedelinin Satıcı'nın banka hesabına transferi içinSite üzerinden F724'a talimat/onay verir.

F724, Alıcı'nın onayına uygun olarak, Hizmet Bedelinin Satıcı'nın hesabına transfer edilmesi için satıcı onayının ardından bankaya talimat verir. Transfer aşamasında, Alıcıtarafından hesaba aktarılan tutar üzerinden, F724'a ödenecek Hizmet komisyonu da F724 hesabına aktarılır ve Alıcı tarafından hesaba yatırılantutarın tümüyle kullanımı ve Güvenli Hesap'tan çıkışı tamamlanmış olur.

Satıcı, Alıcı ile anlaştıkları süre içerisinde, Hizmet'i Alıcı'ya gönderip teslimini sağlamazsa ya da Alıcı tarafından, gönderilen Hizmet'i n öncesinde belirtilennitelikleri taşımadığı tespit edilirse, Hizmet'i n iadesine ve Satıcı'nın Hizmet'i nü geri teslim alması şartına bağlı olarak, Hizmet Bedeli, Güvenli Hesap'tanAlıcı'ya ait F724 hesabına bakiye olarak iade edilir.İade veya iptal işlemi sonucu alıcıya ait F724 hesabına iade edilen bakiyeler, alıcıya ait banka veye Paypal hesabına aktarılmaz

Önceden varılan uzlaşma çerçevesinde, Alıcı Hizmeti satıcı teslimi ile teslim alır, 3 gün +24 saat içinde onay veya iptal veya düzenleme bildiriminde bulunmazsa, Hizmet bedeli,herhangi bir uyarı veya ön bildirim gerektirmeksizin, Satıcı'nın hesabına transfer edilir.Teslimatın nakliye suretiyle yapılması gereken durumlarda Satıcı,gerekli adres vb. Bilgileri Alıcıdan Site mesajlaşma sistemi üzerinden Alıcıdan isteyebilir ve nakliye masraflarını Alıcı’dan talep edebilir.Bu bedellerin sipariş verilmeden önce Alıcıya bildirilmesi, nakliyeyle ilgili diğer tüm yükümlülükler münhasıran Satıcının sorumluluğundadır.

F724, Alıcı ve Satıcı arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumlarında, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar, Hizmet bedelini Güvenli Hesap'ta bloke etmehakkına sahiptir.Katılımcılar, Site mesajlaşma sistemi üzerinden karşılıklı olarak anlaşarak siparişi iptal edebilirler. 48 saat içerisinde Satıcı tarafındanonaylanmamış olan sipariş iptallerinin iptal edildiği kabul edilecektir.

F724, şüpheli gördüğü ödeme ve satın alma işlemlerini en fazla 90 gün süreyle inceleme,soruşturma ve askıya alma hakkına sahiptir. İşlemlerin incelenmesinin ardından F724'un takdiri ile uygunsuz olduğubelirlenenler F724'un tüm hukuki hakları saklı kalmak üzere iptal edilecek ve ödemeler satıcıya aktarılmayacaktır. Alıcı ve satıcılar F724'un şüpheli ve uygunsuz olarak belirlediği işlemlereitiraz etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

F724, şüpheli gördüğü ödeme ve satın alma işlemlerinin bedellerinin satıcılara aktarılmasından önce satıcıların noter onaylı kimlk ve ikametgah bilgilerini talep edebilir.Bu bilgileri sağlamayan satıcıların hesaplarını askıya alınabilir.Alıcı ve satıcılar F724'un şüpheli ve uygunsuz olarak belirlediği işlemlere itiraz etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

YASAKLI ÜRÜNLER VE HİZMETLER

Alımsatımı devlet iznine tabi olan Hizmetler

Alkollü içecekler

Ateşli silahlar ve bıçaklar

Askeri teçhizat

Canlı hayvan

Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış Hizmetler

Dinleme cihazları

Hisse senedi, tahvil, bono

İnsan organları

Kaçak ve ithalatı yasak Hizmetler

Kopya ve bandrolsüz Hizmetler

Kültür ve tabiat varlıkları

Maymuncuk ve kilit açıcılar

Promosyon Hizmetleri

Pornografik içerikli malzemeler

Radar dedektörleri

Reçeteli ilaçlar, lensler, endikasyon bilgisi içeren Hizmetler

Resmi kıyafetler ve üniformalar

Sahte veya Replika Hizmetler

Şans oyunları biletleri

Telsiz ve komünikasyon cihazları

Toplu elektronik posta adresi listeleri

TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler

Tütün mamulleri & Elektronik sigaralar

Uyuşturucu madde ve kullanımını sağlayan araçlar

Hizmet vasfına sahip olmayan listelemeler

Yanıcı ve patlayıcı maddeler

Yasaklı yayınlar

Veteriner Tıbbi Hizmetler

Kontratlar

Telif hakkına sahip Hizmetler

Yüz fotoğrafı, isimler ve imzalar

Oyunlar (5 yıldan eski olmayan lisanssız oyunlar)

Yazılımlar (Lisanssız yazılımlar)

Tescilli marka olan Hizmetler

Yurt dışından kargo yoluyla gelen Hizmet